•  
SINIF YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 28 Temmuz 2021

Bu yazımızda etkili sınıf yönetiminin öğrenciler üzerindeki etkisini inceledik. Yazımız “Sınıf Yönetimi” isimli kitabımızdan derlenmiştir.

Her eğitim kurumunda bir takım temel değişkenler vardır. Bunların arasında program (içerik, hedef, süreç, değerlendirme), öğretmen, öğrenci, fiziki ortam, araç-gereç vb. bulunmaktadır. Tüm bunların amacı öğrencilerin belirli hedefler doğrultusunda yetiştirilmesi, bir başka ifadeyle öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Bunun için önemli bir faktör sistem, okul ve sınıf düzeyinde öğretimdir. Ama eğitim kurum ve birimlerinde insan (öğretmen-öğrenci), araç- gereçlerinin belirli bir program çerçevesinde, hedefleri gerçekleştirecek şekilde eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamaktır.

Öğretmen, sınıfta öğretimle ilgili etkinliklerde bulunurken öğrenciden, kendisinden, programdan, uygulanamıyorum senden, araç-gereçler, okul yönetiminden, hatta çevreden kaynaklanan bir takım problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin; bazı öğrencilerin amaç dışı istenmeyen davranışlarda bulunması, hem davranışı yapanı hem de diğer öğrencileri olumsuz bir şekilde etkileyeceği için bunun ustalıkla yönetilmesi gerekir. Öğretmenin tecrübesizliği, yönetme konusundaki beceriksizliği, alan ve pedagojik bilgi yetersizliği yönetimle ilgili sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca öğretmenin kendisini yöneten, öğrencileri de yönetilen pozisyonunda değerlendirilmesi de sorunların ortaya çıkmasını ister istemez kaçınılmaz kılar.

Sınıfın usulüne uygun bir şekilde yönetilmemesi, istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına, bunların da öğrenmeyi olumsuz bir şekilde etkilemesine neden olacağı bir gerçektir. Bu durum eğitimin niteliğini de olumsuz bir şekilde etkiler. Ayrıca eğitim için ayrılan kaynakların (maddi ve insani zaman gibi) boşa gitmesine sebep olur. Böyle bir ortamda öğretmen, öğrenci, anne-baba mutsuz olur ve bunun topluma yansıması da diplomalı fakat işin erbabı olmayan, sosyal yönden de yeteri kadar gelişmeyen bireylerin ortaya çıkması şeklinde olur. Bunun için amaç doğrultusunda sınıf ustalıkla yönetebilecek öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğretmenler sınıfı öğrenciler ile karşılıklı etkileşim içinde öngörülen hedefleri gerçekleştirecek şekilde yönetmek durumundadır. Bunu yaparken katı, geleneksel, cezalandırıcı, intikamcı bir disiplin anlayışından çok pozitif bir disiplin anlayışıyla hareket etmesi gerekir.

Öğrencilerin davranışlarını dıştan güdümlü bir şekilde yönlendirmekten çok özdenetim geliştirecek, sağlayacak bir anlayışı geliştirmek durumundadır. Kısaca eğitim sistemi içinde sınıfın yönetimi, başarıya giden yolda en önemli ve temel faktördür.

Sınıf Yönetimi (2. Basım/ Haziran 2020) - Nobel Akademik Yayıncılık

Ed: Sefer Ada & Zeliha Nurdan Baysal

ISBN: 978-605-320-860-0

YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış.